Current Location: Home  >  Contact us  >  Contact Information
Contact Information
Address:  Henderson Center Tower II Suite 714-716, No. 18 Jian Guo Men Nei Da Jie, Beijing 100005
Tel:  86-10-65188613
Fax:    86-10-65188623